Sree Venu Gopala Swamy

"Krishnaya Vasudevaya
Haraye Paramatmane
Pranatha Klesanasaya
Govindaya Namo Namaha."


Sree Venu Gopala Swamy Temple (Official site)

Sree Venu Gopala Swamy Temple (Unofficial site maintained by me)

Home