Satyaya Nithyaya Jagadhithaya
Sudhaya Budhaya Parathparaya
Divyangana Sathyavathi Suthaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Vasishta Vamsodbhava Sambhavaya
Poornaya Chandraya Manoharaya
Divyaya Ramyaya Remadhavaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Vannyaya Vannyamaravannithaya
Vedyaya Devakhila Palakaya
Vannaru Bhakthamarapadapaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Dathum Sukham Yogi Parasaraya
Sarvanmajadweepagatho Babhuva
Pradurbhavo Yasyaharesthu thasmai
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Loke Pavithram Paramam Prasidham
Kalapriyakhyam Thu Babhuva Theertham
Yajjanmana Lokagurosthu Thasmai
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

JnaanamPradathum Nathasajjanebhya:
VaikuntaLokadbhuvamaagathaya
Karunyapoornaya Gunarnavaaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Archanti Bhakthya SuraSidhaSangha
Gayanthi Devarshi MaharshiVarya
Bhakthapriyam Tham Paramam Thu Thasmai
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

YasyaSmitham DivyaSukhaPradanam
Sumugdha Sammohana Charuvakthram
Thasmai Jaganmohana Sundaraya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Urou Jananya Parisobhithaya
Premna Swapithra Bahulalithaya
DivyanganaNamapi Mohanaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Sreeso JagathPalanaHethavethra
Pradurbabhuvethi Sulakshnaisway
SamSuchakayathi Sudarsanaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

Swayogamayam Paridarsayan Ya
Sisurbabhuvathi Sudarsanaya
Divyo vatusthadrusa Vaibhavaya
Vyasaya Balaya Namo Namasthe

KasiMathiya Sukrutheendra Padaravinda
Bhrungena Nirmidamidam Sthavanam Pavithram
Parasarasya Gananiya Gunarnavasya
Nithyam PattanBhuviNaro Labhathe Subhani

Ethi Srimad Sudhindra Thirtha Kritam
Sri Bala Vyasa Sthothram sampoornam.

 Sri Baala Vyasa Sthothra composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Malayalam or here for Devnagari script)