സത്യായ നിത്യായ ജഗദ്ധിതായ
ശുദ്ധായ ബുദ്ധായ പരാത്പരായ
ദിവ്യാംഗനാ സത്യവതീ സുതായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

വസിഷ്ഠ വംശോത്ഭവ സംഭവായ
പൂര്‍ണായ ചന്ദ്രായ മനോഹരായ
ദിവ്യായ രമ്യായ രമാധവായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

വന്ദ്യായ വന്ദ്യാമരവന്ദിതായ
വേദ്യായ ദേവാഖില പാലകായ
വന്ദാരു ഭക്താമരപാദപായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

ധാതും സുഖം യോഗി പരാശരായ
സ൪വാത്മജാദ്വീപഗതോബഭൂവ
പ്രാദുര്‍ഭവോ യസ്യഹരേസ്തു തസ്മൈ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

ലോകേ പവിത്രം പരമം പ്രസിദ്ധം
കാലപ്രിയാഘ്യം തു ബഭൂവ തീര്‍ത്ഥം
യജ്ജന്‍മനാ ലോകഗുരോസ്തു തസ്മൈ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

ജ്ഞാനംപ്രദാതും നതസജ്ജനേഭ്യഃ
വൈകുണ്ഠലോകാദ്ഭുവമാഗതായ
കാരുണ്യപൂ൪ണായ ഗുണാ൪ണവായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

അര്‍ച്ചന്തി ഭക്ത്യാസുരസിദ്ധ സംഘാ
ഗായന്തി ദേവര്‍ഷി മഹര്‍ഷിവര്യാ
ഭക്തപ്രിയം തം പരമം തു തസ്മൈ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

യസ്യസ്മിതം ദിവ്യ സുഖപ്രദാനം
സുമുഗ്ധ സമ്മോഹന ചാരുവക്ത്രം
തസ്മൈ ജഗന്‍മോഹന സുന്ദരായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

ഉരൌ ജനന്യാ പരിശോഭിതായ
പ്രേമ്നാ സ്വപിത്രാ ബഹുലളിതായ
ദിവ്യാംഗനാനാമപി മോഹനായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

ശ്രീശോ ജഗത്പാലന ഹേതവേത്ര
പ്രദുര്‍ബഭുവേതി സുലക്ഷണൈസ്വൈ
സംസൂചകായാതി സുദര്‍ശനായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

സ്വയോഗമായാം പരിദര്‍ശയന്‍ യ
ശിശുര്‍ബഭൂവാതി സുദര്‍ശനായ
ദിവ്യോവടുസ്താദൃശ വൈഭവായ
വ്യാസായ ബാലായ നമോ നമസ്തേ

കാശീമഠീയ സുകൃതീന്ദ്ര പദാരവിന്ദ
ഭൃംഗേന നിര്‍മിദമിദം സ്തവനം പവിത്രം
പാരാശരസ്യ ഗണനീയ ഗുണാര്‍ണവസ്യ
നിത്യം പഠന്‍ഭുവിനരോ ലഭതേ ശുഭാനി

ഇതി ശ്രീമദ് സുധീന്ദ്രതീര്‍ത്ഥകൃതം
ശ്രീ ബാലവ്യാസ സ്തോത്രം സംപൂര്‍ണം

 Sri Baala Vyasa Sthothra composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Roman or here for Devanagari script)