ശ്രീ ഗംഗായൈ നമഃ
ശ്രീ ശിവദായൈ നമഃ
ശ്രീ യമുനായൈ നമഃ
ശ്രീ ഭേഷജമൂ൪തയേ നമഃ
ശ്രീ ഭോഗദായൈ നമഃ
ശ്രീ മന്ദാകിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ ഭദ്രായൈ നമഃ
ശ്രീ നന്ദായൈ നമഃ
ശ്രീ രേവത്യൈ നമഃ
ശ്രീ ബൃഹത്യൈ നമഃ                     ൧൦
ശ്രീ ലോകധരായൈ നമഃ
ശ്രീ മിത്രായൈ നമഃ
ശ്രീ കാവേര്യൈ നമഃ
ശ്രീ സുദൃശായൈ നമഃ
ശ്രീ വരിഷ്ഠായൈ നമഃ
ശ്രീ ഉമായൈ നമഃ
ശ്രീ സംജീവിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ കൃഷ്ണായൈ നമഃ
ശ്രീ പ്രണതാര്‍തിഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ മംഗലായൈ നമഃ                     ൨൦
ശ്രീ നിര്‍ലേപായൈ നമഃ
ശ്രീ മോക്ഷദായൈ നമഃ
ശ്രീ മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ
ശ്രീ ഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ ജഹ്നുകന്യായൈ നമഃ
ശ്രീ ഭാഗീരഥൈ നമഃ
ശ്രീ കല്മഷഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ ശിവായൈ നമഃ
ശ്രീ വിശ്വായൈ നമഃ
ശ്രീ ദേവതായൈ നമഃ                     ൩൦
ശ്രീ നര്‍മദായൈ നമഃ
ശ്രീ ഭോഗിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ സ്വര്‍ഗദായൈ നമഃ
ശ്രീ തേജസ്വിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ ഗോദാവര്യൈ നമഃ
ശ്രീ സരസ്വത്യൈ നമഃ
ശ്രീ നാരായണ്യൈ നമഃ
ശ്രീ നേത്രാവത്യൈ നമഃ
ശ്രീ നന്ദിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ ശിവാമൃതായൈ നമഃ                     ൪൦
ശ്രീ ശാന്തായൈ നമഃ
ശ്രീ വരദായൈ നമഃ
ശ്രീ സുഖദായൈ നമഃ
ശ്രീ ബ്രഹ്മിഷ്ഠായൈ നമഃ
ശ്രീ ദുരിതഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ ജഗന്‍മാത്രേ നമഃ
ശ്രീ ശരണാഗതപാലനരതായൈ നമഃ
ശ്രീ ദക്ഷായൈ നമഃ
ശ്രീ പരാത്പരായൈ നമഃ
ശ്രീ നിര്‍മലായൈ നമഃ                     ൫൦
ശ്രീ അഭീഷ്ടദായൈ നമഃ
ശ്രീ ഹരിപാദോദ്ഭവായൈ നമഃ
ശ്രീ തുംഗായൈ നമഃ
ശ്രീ ദോഷദൂരായൈ നമഃ
ശ്രീ പുണ്യദായൈ നമഃ
ശ്രീ ത്രിനേത്രായൈ നമഃ
ശ്രീ മോഹഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ സ്തുതായൈ നമഃ
ശ്രീ ശുഭായൈ നമഃ
ശ്രീ ഭവഹരായൈ നമഃ                     ൬൦
ശ്രീ ദേവ്യൈ നമഃ
ശ്രീ കാമിതദായൈ നമഃ
ശ്രീ രമായൈ നമഃ
ശ്രീ പ്രിയായൈ നമഃ
ശ്രീ ദയാപൂര്‍ണായൈ നമഃ
ശ്രീ കാന്തായൈ നമഃ
ശ്രീ പരായൈ നമഃ
ശ്രീ സത്യായൈ നമഃ
ശ്രീ മുദിതായൈ നമഃ
ശ്രീ മാനിതായൈ നമഃ                     ൭൦
ശ്രീ ശൈലജായൈ നമഃ
ശ്രീ അഭിരാമായൈ നമഃ
ശ്രീ താപഹാരിണ്യൈ നമഃ
ശ്രീ ഓജസ്വിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ ഭക്തിദായൈ നമഃ
ശ്രീ സിദ്ധിദായൈ നമഃ
ശ്രീ ദുര്‍ഗതിഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ പൂജിതായൈ നമഃ
ശ്രീ ശ്രിതായൈ നമഃ
ശ്രീ പുഷ്ടായൈ നമഃ                     ൮൦
ശ്രീ ജഗദാധാരായൈ നമഃ
ശ്രീ ശുഭ്രവര്‍ണായൈ നമഃ
ശ്രീ ഭീഷ്മ മാത്രേ നമഃ
ശ്രീ സുരതരംഗിണ്യൈ നമഃ
ശ്രീ പ്രണതായൈ നമഃ
ശ്രീ പ്രസന്നായൈ നമഃ
ശ്രീ മഹേശമൌലിമാലായൈ നമഃ
ശ്രീ പൂര്‍ണകാമായൈ നമഃ
ശ്രീ വന്ദ്യായൈ നമഃ
ശ്രീ അമിതായൈ നമഃ                     ൯൦
ശ്രീ വരായൈ നമഃ
ശ്രീ സുശീലായൈ നമഃ
ശ്രീ ജഗദംബായൈ നമഃ
ശ്രീ പാവനായൈ നമഃ
ശ്രീ നിത്യായൈ നമഃ
ശ്രീ മാന്യായൈ നമഃ
ശ്രീ കീര്‍തിതായൈ നമഃ
ശ്രീ താരിണ്യൈ നമഃ
ശ്രീ മനോഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ താപസാശ്രിതായൈ നമഃ                     ൧൦൦
ശ്രീ തപസ്വിന്യൈ നമഃ
ശ്രീ സിദ്ധായൈ നമഃ
ശ്രീ പരമായൈ നമഃ
ശ്രീ ദശപാപഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ ശുഭദായൈ നമഃ
ശ്രീ സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
ശ്രീ ക്ലേശഹരായൈ നമഃ
ശ്രീ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായൈ നമഃ                  ൧൦൮

ഇതി ശ്രീമത് സുധീന്ദ്രതീര്‍ത്ഥ സന്‍കലിത
ശ്രീ ഗംഗാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിഃ സംപൂര്‍ണാ

 Sri Gangashtothara Satha Namavali composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Roman letters)