വിധീശമുഖഗീര്‍വാണ യാചനാ ഫലമത്ഭുതം
ദിവ്യഭാസം ഭജേ വ്യാസം ശിശും ശശിമുഖം സദാ

ദര്‍ശനം കേവലം യസ്യ സുഖം ദിവ്യം പ്രയച്ഛതി
അവര്‍ണ്ണനീയ ലാവണ്യം വ്യാസം വന്ദേ രവിപ്രഭം

തേജസാ ബാലമാര്‍ത്താണ്ഡ ലാവണ്യേ ച മന്‍മഥാ
നിര്‍ജിതോ യേന തം വന്ദേ വ്യാസം സുസ്മിതസുന്ദരം

സൃഷ്ടീകര്‍ത്താ വിധാതാസ്യ പുത്രോ പൌത്രശ്ചശന്‍കരഃ
അനാദിനിധനം വന്ദേ തം ബാലം ബാലഭാസ്കരം

ജാതമാത്രോഭിവൃദ്ധശ്ച വടുര്‍ദിവ്യ ബഭൂവഹ
വാമനഃ കശ്യപോയദ്വത് തപസ്വീകുലവര്‍ദ്ധന

ഭക്താനാം ഹൃദയേസ്തിത്വാ തമോജ്നാനം വിനാശയന്‍
ബാലാതിഗ്മാംസുസംകാശം വ്യാസം വന്ദേ സതാപതിം

വസിഷ്ഠവംശമാര്‍ത്താണ്ഡം തപസ്വീകുലമണ്ഡനം
പരാശരാത്മജം വന്ദേ വാസവീനന്ദനം സദാ

അദ്ധ്യായേന വിനൈവായം സര്‍വന്ജോജ്നാനദായകഃ
കേനാപിനൈവ വിന്ജേയസ്തം വന്ദേ വാസവീസുതം

യന്നാമകീര്‍ത്തിതം പാപം ഹന്തിതൂലമിവാനിലഃ
തംവന്ദേ മോഹനം വ്യാസം ചിദാനന്തപ്രദായകം

വ്യാസസ്വേയം സ്തുതിര്‍നിത്യം പഠിതാബാലരൂപിണ
വിദ്യാം ബുദ്ധിം ദദാതീശ നിര്‍മലം ജ്നാനമേവച

ഇതി ശ്രീമദ് സുധീന്ദ്രതീര്‍ത്ഥകൃതം
ശ്രീ കാലപ്രിയേശ സ്തോത്രം സംപൂര്‍ണ്ണം

 Sri Kaalapriyesa Sthothram composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Roman letters)