ഭക്തവാത്സല്യകാരുണ്യനിധീന്‍ഭക്തജനാശ്രിതാന്‍
മാധവേന്ദ്രാന്‍ ഭജേനിത്യം ഭക്തോദ്ധാരണ ദീക്ഷിതാന്‍

കാശീമഠീയ യോഗീന്ദ്ര ദേവേന്ദ്രസ്വാമിസംഭവാന്‍
മാധവേന്ദ്രഗുരൂന്‍വന്ദേ ജ്ഞാനീന്ദ്രസ്വാമിപൂജിതാന്‍

കല്യാണഗുണസംപൂര്‍ണവ്യാസരാമപദാര്‍ചനാത്
സിദ്ധയോഗീന്ദ്രതാമാപുസ് താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

ആത്മരാമാഃ നിത്യതൃപ്താഃ ധ്യാനനിഷ്ഠാസ്തപോധനാഃ
ജീവന്‍മുക്തിമവാപുര്‍യേ താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

ബൃഹസ്പതിസമാന്‍ബുദ്ധ്യാ തപസാഭൃഗുസമ്മിതാന്‍
ദയയാരന്തിനാതുല്യാഃ താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

സജ്ജനാന്‍ തോഷയാമാസുഃ മാനേനച ശുഭാശിഷാ
ജിജ്ഞാസൂന്‍ തത്വബോധേന താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

വേദവേദാംഗവേദാംന്ത ശാസ്ത്രദര്‍ശനപാരഗാന്‍
ഭക്തിസന്മതിലാഭായ താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

കാശീമഠഃസമൃദ്ധോഭൂത് കീര്‍ത്യാ ഭൂത്യാതഥൌജസാ
യദനുഗ്രഹതോലോകേ താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

കല്പദ്രുമഃസ്വഭക്താനാം ആശ്രിതാനാം സമാശ്രയഃ
ദുഖാദ്രീണാം തഥാവ്രജം താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

വാലുകേശാഭിധംസ്ഥാനം മുംബാപുര്യാംവിരാജതേ
യദാശിഷാചദയയാ താന്‍സദ്ഗുരുവരാന്‍ഭജേ

മാധവേന്ദ്രസ്തുതിമിമാം പഠേത് ഭക്ത്യാതു യോനരഃ
ലഭതേ ജന്‍മസാഫല്യം ഹരേ ഭക്തിം ഗുരോസ്തഥാ

ഇതിശ്രീമദ് സുധീന്ദ്രതീര്‍ത്ഥകൃതം
ശ്രീമാധവേന്ദ്രതീര്‍ത്ഥാഷ്ടകം സംപൂര്‍ണം

 Sri Madhavendra Theerthashtakam composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Roman letters)