Sree Vignesh

"Namamo Namra Sirassa
Gajanana Dayaghana
Thwethpadambujayorbhakthim
Pragnam Vidyamcha Dehinah"


Visit Ganesh Mandir

Home