ബ്രഹ്മരുദ്രാദിഭി൪ ദേവ്യൈ ജ്ഞാനപ്രേപ്സുഭിര൪ഥിതഃ
അവതീ൪ണ്ണോ മഹാവിഷ്ണുഃ സത്യവത്യാം പരാശരാത്

കൃഷ്ണനാമാപിഭഗവാ൯ ദയാലു൪മുനിവല്ലഭഃ
ചതു൪ദ്ധാ വ്യഭജത് വേദം ഇതിവ്യാസോഭിധോഭവത്

ഗംഗായാഃ പശ്ചിമേ തീരേ രമ്യ ഭവ്യേ ചമന്ദിരേ
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശം തമോജ്ഞാനം പ്രണാശയത്
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ദ൪ശനാ ദേവലോകാനാം പാപരാശിംവിനാശയത്
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ഹരത് സന്താപമഖിലം മന്ദസ്മിതമുഖേന്ദുനാ
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ശാരദാംബുജനേത്രാഭ്യാം മോദയത് പ്രണതാ൯ജനാ൯
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ഉത്താരയത് നതാ൯ പ്രീത്യാ ദുസ്തരാത്ഭവസിഗരാത്
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ൠഗാചാര്യേണപൈലേന സമ൪ച്ചിതപദാംബുജം
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

യജു൪ഭിഃസംസ്തുതം ഭക്ത്യാ വൈശ൯പായേന യോഗിനാ
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ജൈമിന്ന്യാചാര്യവര്യേണ സാമഗാനേനതോഷിതം
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

സുമന്തുനാമുദാനിത്യം മന്ത്രൈരാഥ൪വണൈ൪തൃതം
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ശ്രീഭാവതപാഠേന ശുകാചാര്യേണപൂജിതം
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

ശ്രദ്ധയാ യാചിതം ഭക്ത്യാദദത്സ൪വ്വംശുഭംമുദാ
രാരാജതേപരം ബ്രഹ്മവ്യാസരൂപം സനാതനം

വ്യാസരൂപംപരംബ്രഹ്മ സ്തോത്രേണാനേനസംസ്തുതം
ദദാതിസകലംശ്രേയഃ ദൃഢാം പ്രീതിംശ്രിയഃപതൗ

ശ്രീമദ് സുധീന്ദ്രതീ൪ത്ഥസ്വാമി വിരചിതം ശ്രീ വ്യാസബ്രഹ്മസ്തോത്രം

 Sri Vyasa Brahma Sthothram composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Roman or here Devnagri script)